top of page

Statuten supportersclub Nathalie Verschelden

De ondergetekenden zijn overeengekomen om een feitelijke vereniging op te richten met de hierna volgende statuten.

 

TITEL I. - Benaming en zetel.

 

Art. 1. - De vereniging wordt opgericht onder de benaming: "Supportersclub Nathalie Verschelden",

 

Art. 2. - Haar zetel is gevestigd in Kleemstraat 25 b, 9111 Belsele. Ze kan te allen tijde naar een andere plaats overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur.

 

TITEL II. - Doel

 

Art. 3. - De vereniging heeft tot doel:

 

1 ° - Supporters van wielrenster Nathalie Verschelden de mogelijkheid geven zich te verenigen in één club, met als clublokaal : voorlopig geen.
2° - Supporters de kans te geven zich te uiten als supporter door het gebruik van de door de vereniging aangeboden te koop aangeboden stickers, foto’s, gadgets en lidkaart.

3° -Met de geïnde lidgelden ondersteuning te bieden aan Nathalie Verschelden bij het beoefenen van de wielersport op elke mogelijke manier, bijvoorbeeld door aankopen van materiaal, bekostigen van stages, medische hulpverlening, kosten bij koersen op verplaatsing enz..

 

TITEL III. - Leden

 

Art. 4. De vereniging telt effectieve leden en toetredende leden.


Art. 5. Worden als effectieve leden beschouwd:

 

1° De oprichters van de vereniging : Ulrich Verschelden, Christel Van Bossche, Karel Van Bossche, Veerle Van Bossche, Patrick Rypens, Anja Roosenboom (2012).

De bestuursleden van de vereniging zijn : Andy De Vos, voorzitter; Christel Van Bossche, ondervoorzitter; Danny Heyrman, Secretaris; Ulrich Verschelden, penningmeester; Ingeborg Janssens, Wendy Rooms.

 

Art. 6. - Zijn toetredend lid:: Iedereen die het lidgeld overschrijft op rekeningnummer van de supportersclub BE 72 9731 4938 7916 (Argenta) met vermelding van naam, adres, geboortedatum.
Wie toetreedt, gaat akkoord met deze statuten en het huishoudelijk reglement van de club.

 

 

Art. 7. - Een effectief of toetredend lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn lidgeld niet opnieuw te betalen.
Het lid wordt als uitgeschreven beschouwd van zodra de termijn is verstreken waarvoor hij/zij de laatste keer heeft betaald.

 

Art. 8. - Het bestuur kan die leden schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de regels der eerbaarheid en der welvoeglijkheid.

 

Art. 9 - Een lid wordt uitgesloten op beslissing van een bestuursvergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Art. 10 - Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid kunnen onder geen enkel beding aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld.

 

TITEL IV. - Lidgeld - Deelname in de kosten.

 

Art. 11. - Aan de leden wordt een bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd. Het bedrag hiervan wordt bepaald door het bestuur. Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan de organisatie van een activiteit. De individuele bijdrage in de kosten moet vooraf gekend zijn en het schriftelijk akkoord krijgen van elke deelnemer.

 

Voor elke activiteit moet een globaal budget opgesteld worden met de nodige gedetailleerde en realistische cijfers.

 

Een gedetailleerde afrekening moet opgesteld worden onmiddellijk na de beëindiging van de activiteit.

 

Het opstellen van het budget en van de afrekening is een bevoegdheid van de penningmeester.

 

 TITEL V. – Bestuursvergadering

 

Art. 12. De bestuursvergadering wordt bijgewoond door alle effectieve leden (bestuur) van de vereniging.

 

Ze wordt voorgezeten door de voorzitter.

De toetredende leden kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen.

 

Art. 13. – Het bestuur bezit de macht om

 

1°  de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken.
2° de leden van het beheerscomité te benoemen of te ontslaan.

 

3° een lid uit te sluiten.

 

4° de budgetten en afrekeningen goed te keuren.

 

Art. 14. - De effectieve leden worden bijeengeroepen door de voorzitter, met vermelding van de dagorde..

 

De vergadering moet bijeengeroepen worden als een vijfde van de effectieve of toetredende leden hierom verzoekt.

 

Alle effectieve leden hebben een gelijkwaardige stem.

 

De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is en de beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen, de ongeldige en blanco stemmen niet inbegrepen.

 

Bij staking der stemmen, is de stem van de persoon die voorzit, beslissend.

 

Elk voorstel ondertekend door een vijfde van de effectieve leden, moet op de dagorde geplaatst worden.

 

Art. 15. - De beslissingen worden opgenomen in een register ondertekend door de voorzitter en twee effectieve leden.

 

Dit register wordt bewaard bij de voorzitter.

 

TITEL VI. - Beheerscomité.

 

Art. 16. - De vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité samengesteld uit minstens vijf en hoogstens tien beheerders, benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

 

Deze worden gekozen uit de effectieve leden.

 

Het comité beraadslaagt geldig als de helft van de beheerders aanwezig of met een volmacht vertegenwoordigd is. Een beheerder kan slechts drager zijn van een volmacht. De duur van een mandaat bedraagt twee jaar. Een uittredend lid is herverkiesbaar.

 

Art. 17. - Het comité duidt onder zijn beheerders aan: een voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie nodig geacht door het comité.

 

Art. 18. - De beslissingen van het comité worden genomen met de gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders, de blanco en ongeldige stemmen niet inbegrepen.

 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die het comité voorzit, beslissend.

 

Art. 19. - Het comité neemt geen enkele beslissing van financiële of juridische aard die de leden of de vereniging zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming

 

De voorzitter en de penningmeester zijn persoonlijk verantwoordelijk indien deze bepaling niet zou nageleefd worden. (Cfr. art. 11).

 

Art. 20. - De mandaten worden gratis uitgeoefend.

 

TITEL VII. Commissies.

 

Art. 21. - Het beheerscomité kan een of meerdere commissies oprichten om specifieke problemen te bestuderen en oplossingen voor te stellen aan het beheerscomité en aan de algemene vergadering. Ze kan ook met de organisatie van activiteiten belast worden. Het duidt de voorzitter en de leden van deze commissies aan en bepaalt hun opdracht. De voorzitter wordt gekozen onder de effectieve leden. Deskundigen mogen deelnemen aan de bijeenkomsten van de commissie.

 

De commissies spelen een raadgevende rol.

 

De beslissingen worden genomen door het beheerscomité na raadpleging van de voormelde commissie.

 

TITEL VIII. - Huishoudelijk reglement.

 

Art. 22 - Een huishoudelijk reglement kan door het beheerscomité voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

 

TITEL IX. - Diverse bepalingen.

 

Art. 23. - Bij ontbinding van de vereniging zullen de leden worden verwittigd door een schriftelijke mededeling.

Bij stopzetting van de sportieve activiteiten door Nathalie Verschelden, kunnen de leden geen aanspraak maken op terugbetaling van de lidgelden.

 

Opgemaakt te Belsele op 1 januari 2012.

bottom of page